VERTROUWENS PERSOON - SV Diana Den Haag

menu
menu
Ga naar de inhoud
Beveiligde paginas > WETGEVING
HANDLEIDING TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG.

In het kader van de toekomstige certificering voor schietsportverenigingen heeft de K.N.S.A. in het nieuwe profiel, waaraan alle verenigingen per 01 januari 2015 moeten voldoen, opgenomen dat elke schietsportvereniging de beschikking moet hebben over ten minste één vertrouwenspersoon.

DOELSTELLING
Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag?
1. Ervoor zorgen dat vervelend en intimiderend gedrag voorkomen wordt of zo snel mogelijk stopt.
2. Bij klachten over ongewenst gedrag, de klacht goed en professioneel behandelen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt en dat zorgvuldig omgegaan wordt met alle betrokkenen.

BORGING
In deze handleiding wordt verder nader ingegaan op welke wijze de rol van de vertrouwenspersoon binnen sv Diana is ingericht. Tevens wordt verwezen naar artikel 5, lid 6 van de Statuten 2014 waarin het onderwerp omgangsvormen wordt behandeld. Door de rol van de vertrouwenspersoon in de statuten, artikel 13, lid 9, op te nemen is diens positie én zijn de bijbehorende taken in voldoende mate zeker gesteld.

WAT IS EEN VERTROUWENSPERSOON ?
Een vertrouwenspersoon is een speciaal (vrijwillig) benoemd lid, die zich beschikbaar stelt naast zijn/haar gewone lidmaatschap, en bij wie leden terecht kunnen met vragen, opmerkingen en problemen over ongewenste omgangsvormen op de vereniging. De benoeming is voor de termijn van drie (3) jaar.
De vertrouwenspersoon kan zich daarna nog voor twee (2) termijnen herkiesbaar stellen.
Een vertrouwenspersoon is verder onpartijdig en mag niets doorvertellen zonder toestemming van het betreffende lid dat hem/haar in vertrouwen heeft genomen. (geheimhoudingsplicht).

HOE STEL JE EEN VERTROUWENSPERSOON AAN ?
Niet iedereen kan zomaar als vertrouwenspersoon fungeren. Hij/zij moet beschikken over een aantal eigenschappen.
Het moet iemand zijn:
- waar iedereen (zowel het bestuur als de leden) vertrouwen in heeft;
- die de privacy van de betrokkenen respecteert en integer is;
- die goed kan communiceren en bij wie mensen makkelijk aankloppen;
- die te allen tijde zijn/haar onafhankelijkheid kan bewaren;
- die niets doet zonder dat de betrokkene het hiermee eens is.

Het bestuur moet een ruimte (bestuurskamer) beschikbaar stellen aan de vertrouwenspersoon, zodat hij/zij mensen kan ontvangen en vertrouwelijke gesprekken kan voeren. Het bestuur zorgt ervoor dat de vertrouwenspersoon geen nadeel ondervindt dat hij/zij deze taak op zich heeft genomen (b.v. tegenwerking). Het bestuur moet er ook voor zorgen dat leden weten dát er een vertrouwenspersoon is, wie het is, en hoe en waar hij/zij te bereiken is.

WAT ZIJN DE TAKEN VAN EEN VERTROUWENSPERSOON.
1. Opvang van leden die te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag.
2. Advies geven aan leden over hoe ze met ongewenst gedrag om kunnen gaan.
3. Overleggen met alle betrokkenen en gezamenlijk proberen tot een oplossing te komen.
4. Leden eventueel doorverwijzen naar professionele hulpverleningsinstanties.
5. Ondersteunen van leden bij het doen van een formele klacht.
6. Het bestuur adviseren over hoe ongewenst gedrag binnen de vereniging aangepakt kan worden.
7. Contact onderhouden met de betrokkenen om te kijken of de oplossing daadwerkelijk
resulteert in verbetering van de situatie.
8. Een overzicht maken van de meldingen die er zijn geweest in een jaar. In het overzicht staat ook globaal waar de meldingen over gingen en de mate van ernst.

IS DIT NIET EEN TAAK VAN HET BESTUUR ?
Natuurlijk is het ‘t beste wanneer leden met hun problemen naar het bestuur gaan maar dit kan niet altijd. Niet ieder bestuurslid hoeft goed te zijn in het oplossen van dergelijke problemen. Soms is het bestuurslid zelf bij het probleem betrokken en kan het lid met de klacht niet bij het bestuur terecht of soms vindt iemand het gewoon prettiger zijn verhaal aan een ander te vertellen. Bij voorbeeld aan iemand die niet belast is met het besturen van de vereniging.

WAT ZIJN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN ?
Het maken van direct respectievelijk indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, ongewenst gedrag zoals (stelselmatig) pesten, het onheus bejegenen en vormen van agressie. (artikel 5, lid 6 van de statuten 2014)
Het is voor iedereen belangrijk dat leden elkaar niet intimideren, pesten, over elkaar Roddelen etc., kortom, dat er een goede sfeer is binnen de vereniging. Daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen. Dit kan o.a. door met de leden te bespreken wat een goede en prettige manier is om met elkaar om te gaan. Veel mensen vinden het moeilijk of schamen zich om te vertellen dat ze last hebben van intimidatie of agressie of ze zijn bang dat het gevolgen heeft voor hun lidmaatschap. Het bestuur is verplicht leden over dit onderwerp voor te lichten. Door het onderwerp ‘ongewenst gedrag’ niet als taboe te beschouwen wordt het een ‘gewoon’ onderwerp en daardoor makkelijker bespreekbaar.

MAATREGELEN TEGEN DEGENE DIE ZICH ONGEWENST GEDRAAGT.
Wanneer een lid kenbaar heeft gemaakt dat hij/zij last heeft van ongewenst gedrag, onderzoekt de vertrouwenspersoon wat er precies gebeurd is. Als de klacht van het lid terecht is, moeten er maatregelen getroffen worden om het gedrag te stoppen en vervolgens te voorkomen. Bij het benoemen van gedragsregels is bepaald wat er gebeurt wanneer mensen zich niet aan de gedragsregels houden. Het bestuur moet ervoor zorgen dat dit ook echt gebeurt anders verliest men het vertrouwen in het beleid. Het bestuur is derhalve bevoegd een disciplinaire maatregel op te leggen zoals omschreven in artikel 6 van de statuten 2014.

BEROEP TEGEN EEN DISCIPLINAIRE MAATREGEL.
Het lid, aan wie een disciplinaire maatregel is opgelegd, kan daartegen schriftelijk beroep instellen. Hetgeen daarover in artikel 6 van de statuten staat vermeld is in voorkomende gevallen van toepassing.

WIE IS DE VERTROUWENSPERSOON ?
Tijdens de Algemene Vergadering is een nieuwe vertrouwenspersoon van sv Diana gekozen. In uw ledenpagina kunt u hem via email bereiken.
Schietvereniging sv Diana, Dr. Mansveltkade 3, 2242 TZ Wassenaar
Terug naar de inhoud